சமீபத்தில் நடந்த கோர விபத்துக்கள்

மோசமான சாலை விபத்தைப்  பற்றி கேள்விப் பட்டிருக்கிறீர்களா? சபரி மலையி்ல் நடந்த  மோசமான விபத்தைத்தவிர  வேறு எதுவாக இருக்க முடியும்?