வெள்ளி, 10 ஆகஸ்ட், 2012

நல்ல செய்தியை நன்றாகச் சொல்லியிருக்கிறார், பாராட்டும் நன்றியும்