வியாழன், 27 டிசம்பர், 2012


சாலை பாதுகாப்பு உங்களிடமிருந்து ஆ,ரம்பமாகிறது
ஆம்  இது உங்களிடமிருந்தே  ஆரம்ப மாகட்டுமே!

2 கருத்துகள்:

சாலை விபத்துக்களைக் குறைக்கும் இந்த முயற்சிக்கு நீங்களும் உதவலாமே- படித்து, பயன்படுத்தி, உங்கள் கருத்துக்களை எழுதி, நண்பர்களிடம் சொல்லி உதவலாம்.